Wie zijn wij?

Wij zijn Besured. Een financiële dienstverlener die bemiddelt in producten en diensten op verzekeringsgebied. Dit zijn zowel schade- als zorgverzekeringen. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Veiligheid staat hierbij voorop. Dat is belangrijk. Zowel voor jou als voor ons. Wij behandelen en verwerken jouw gegevens dan ook uiterst zorgvuldig. Deze privacyverklaring is voor iedereen van wie wij persoonsgegevens opvragen, bewaren en verstrekken.

Veiligheid van jouw gegevens

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens goed zijn beschermd. Je gegevens worden dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en alleen verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast beveiligen we onze gebouwen, systemen, netwerken en servers en hebben al onze medewerkers geheimhoudingsplicht. Jouw gegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die deze nodig hebben om jouw overeenkomst met ons uit te voeren.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens:

  • die iets vertellen over jou;
  • die herleidbaar zijn naar jou.
Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, adres of woonplaats.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, die extra beschermd worden. Voorbeelden hiervan zijn gezondheidsgegevens en strafrechtelijke gegevens.

Gezondheidsgegevens

Onze medisch adviseurs zijn verantwoordelijk voor het veilig omgaan met en het verwerken van jouw gezondheidsgegevens. De medisch adviseur heeft hiervoor altijd een medisch beroepsgeheim. Andere medewerkers gebruiken jouw gezondheidsgegevens alleen als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren. En alleen als zij deze gegevens nodig hebben om jouw overeenkomst met ons uit te voeren. Deze medewerkers hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseurs.

Strafrechtelijke gegevens

Als je een verzekering bij ons aanvraagt, beoordelen wij het door ons te verzekeren risico. Daarom vragen wij tijdens de aanvraag of je een strafrechtelijk verleden hebt. Uitzondering hierop is de zorgverzekering. Tijdens de aanvraag van de zorgverzekering wordt er niet gevraagd naar het strafrechtelijk verleden.

Waarvoor verzamelen wij persoonsgegevens?

Verzekeringsovereenkomst afsluiten en beheren

Als je een verzekering bij ons aanvraagt, gaan wij met elkaar een overeenkomst aan. Wij gebruiken jouw gegevens voor het afsluiten, administreren en uitvoeren van deze overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van je aanvraag, het verwerken van een adreswijziging of het afhandelen van declaraties en schades. Wij verzamelen hiervoor alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Contact over verzekeringen

Wij hebben contact met je over jouw verzekeringen. Bijvoorbeeld als jouw polis wijzigt of wanneer je een schade meldt. Je kunt op verschillende manieren contact met ons hebben, zoals per e-mail, brief, telefoon, webchat of social media. De contactmomenten worden vastgelegd. Deze informatie gebruiken wij om onze dienstverlening en producten te verbeteren, jouw vragen te beantwoorden en om je persoonlijke aanbiedingen te doen. Als je telefonisch contact met ons hebt, wordt het telefoongesprek opgenomen. Dit doen wij:

  • voor trainings- en coachingsdoeleinden van onze adviseurs;
  • ter verbetering van onze dienstverlening;
  • als bewijs voor het telefonisch aangaan van een overeenkomst.
Daarnaast wordt het gesprek bewaard om jou eventueel later nog beter van dienst te kunnen zijn.

Betrokkenheid bij een schade

Wij kunnen je persoonsgegevens verzamelen, als je betrokken bent bij een schademelding van een van onze klanten. Ook als je zelf geen klant bij ons bent. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de schade af te handelen.

Website, nieuwsbrief en aanbiedingen

  • We houden u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met nieuwsbrieven en aanbiedingen waarvan wij denken dat ze interessant of relevant voor u zijn. Bij iedere nieuwsbrief of aanbieding ontvangt u informatie hoe u zich hiervoor kunt afmelden.
  • Heb je onze website bezocht of volg je ons op social media? Dan onthouden we je interesses en voorkeuren. Zo kunnen wij je gepersonaliseerde content of aanbiedingen tonen die voor jou interessant zijn. Op deze manier voorkomen we dat je informatie te zien krijgt die minder relevant is voor je. We gebruiken hiervoor nooit bijzondere persoonsgegevens.
  • Daarnaast verwerken wij een aantal gegevens van je om de functionaliteit van onze website te kunnen bieden en technisch te beheren. Voor dit doel verwerken wij technische gegevens. Voorbeelden hiervan zijn het IP-adres van het apparaat waarmee je onze website bezoekt, de bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de gebruikte internetbrowser en de duur van jouw bezoek of sessie.

Voorkomen van fraude

We gebruiken persoonsgegevens om fraude te voorkomen en te bestrijden. Hiervoor kunnen we informatie opvragen of laten opnemen in de databank van Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Meer informatie over stichting CIS vind je op www.stichtingcis.nl.

Voldoen aan de wet

Wij gebruiken persoonsgegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij delen persoonsgegevens alleen als dit nodig is om de gevraagde dienst of actie te kunnen verzorgen. Bijvoorbeeld met schadeherstellers. Of als we daar wettelijk of door rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn. Zoals in geval van fraude. Wij maken met de partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken, strikte afspraken over het gebruik en de beveiliging van die gegevens. Alle partijen met wie wij persoonsgegevens delen, verwerken deze gegevens in overeenstemming met de AVG.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat betekent dat we gegevens bewaren zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we ze gebruiken.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt een aantal wettelijke rechten met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens. Hieronder lichten wij elk recht kort toe. Het uitoefenen van deze rechten is soms aan voorwaarden gebonden. Meer informatie hierover vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op inzage

Een groot deel van de gegevens die wij van jou hebben vastgelegd, kun je zelf bekijken. Log hiervoor in op je persoonlijke omgeving Mijn Besured. Voor de andere gegevens kun je gebruikmaken van jouw recht op inzage.

Recht op rectificatie

Je kunt zelf een deel van je gegevens aanpassen. Log hiervoor in op jouw persoonlijke omgeving Mijn Besured. Gegevens die onjuist zijn maar die je niet zelf kunt aanpassen, kunnen wij voor je aanpassen. Je kunt hiervoor een verzoek tot rectificatie indienen.

Recht op vergetelheid

Wil je dat wij alle persoonsgegevens die wij van je vastgelegd hebben verwijderen? Dan onderzoeken wij of dit mogelijk is. Wij kunnen niet in alle gevallen je gegevens verwijderen. Bijvoorbeeld als dit in strijd is met de wet. Dit komt voor als wij een wettelijke bewaarplicht hebben of als gegevens betrekking hebben op een lopende overeenkomst of procedure.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons. Er wordt dan een afweging gemaakt tussen jouw en onze belangen bij de verwerking. Weegt jouw privacybelang zwaarder dan ons belang? Dan zetten wij de verwerking stop. Maak je bezwaar tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing? Dan zullen wij die verwerking direct stoppen.

Recht op beperking van de verwerking

In sommige situaties heb je de mogelijkheid om de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons tijdelijk ‘stil te laten zetten’ totdat een probleem of bezwaar is opgelost. Wij mogen de persoonsgegevens dan alleen nog onder bepaalde voorwaarden verwerken.

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (dataportabiliteit)

Je hebt het recht om een ‘machine leesbare’ kopie te krijgen van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt.

Gebruikmaken van jouw rechten

Wil je gebruikmaken van een van bovenstaande rechten? Dan kun je een verzoek indienen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming. Dit kan via onderstaande contactgegevens. Vermeld in je bericht duidelijk van welk recht je gebruik wil maken. Het kan zijn dat wij je vragen om je nader te identificeren. Dit doen wij om er zeker van te zijn dat wij de gegevens aan de juiste persoon sturen. We kunnen ook contact met je opnemen als jouw verzoek ons niet duidelijk is. Je krijgt binnen 1 maand schriftelijk antwoord op je bericht.

Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming

  • Stuur een e-mail naar: privacy@besured.nl
  • Stuur een brief naar: Besured T.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming Postbus 362 3300 AJ Dordrecht

Vragen

Heb je een vraag, opmerking, suggestie of klacht over het onderwerp privacy? Ook dan kun je contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming. Dit mag via bovenstaande contactgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kijken we graag met jou of we tot een oplossing kunnen komen. Komen we er samen niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op onze website. Deze versie is het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.